Strona główna Artykuły Artykuły Jak wygląda terapia rodzin?
Jak wygląda terapia rodzin? Drukuj Email
Artykuły - Artykuły
Piątek, 25. Wrzesień 2009 19:33

Jak wygląda terapia rodzin?


– w okresie picia alkoholika
– w okresie wczesnej trzeźwości
– w okresie dłuższej abstynencji


1.
„Praca terapeutyczna na tym etapie opiera się na założeniu, że układ rodzinny na ogół jest przystosowany do alkoholizmu i w rezultacie staje się jednym z „sojuszników” choroby. Celem pracy z członkami rodziny, gdy alkoholik pije, jest więc naruszenie stabilności systemu, przez zmianę ich nadodpowiedzialnych reakcji i zachowań wobec alkoholika. Warto jednak pamiętać o tym, że alkoholizm jest podtrzymywany nie tylko na poziomie rodziny i że zmiana zachowań żony może nie wywołać żadnych zmian w piciu męża.
Praca z żonami alkoholików jest wyznaczona więc następującymi celami:

1. Doprowadzenie do zrozumienia i zaakceptowania przez nie zasady wzajemności relacji w rodzinie i  wzajemności podziału odpowiedzialności,
2. Zapoczątkowanie zmian w ich funkcjonowaniu w rodzinie.
3. Zachęcanie do przyjęcia maksimum odpowiedzialności za własny sposób życia
4. Zachęcanie do większej plastyczności w zachowaniach.”

2.
„Jest to najtrudniejszy okres dla alkoholika i jego rodziny. Obejmuje pierwsze miesiące jego abstynencji po podjęciu leczenia. W tym czasie rodzina jest najbardziej narażona na rozpad. Duże jest prawdopodobieństwo „wpadek” alkoholika.
Terapia w tej fazie skupia się na podtrzymywaniu koncentracji na sobie wszystkich członków rodziny alkoholowej; pomocy w wycofaniu się z nadodpowiedzialności; na uczeniu członków rodziny nie reagowania na wciąż jeszcze nieadekwatne zachowania alkoholika; a także uczenia alkoholika przyjmowania odpowiedzialności za własne uczucia.
Cele terapii są następujące:
1. Utrzymanie systemu rodzinnego w takim spokoju jak jest to możliwe– koncentracja na osłabieniu konfliktów i stresu.
2. Zajmowanie się raczej indywidualnymi problemami poszczególnych członków rodziny, a nie interakcją pomiędzy nimi.
3. Kładzenie nacisku na koncentrację poszczególnych członków rodziny na sobie
4. Przewidywanie i omawianie możliwości ekstremalnych reakcji na trzeźwość u członków rodziny alkoholika.
5. Praca nad lękiem przed nawrotem choroby.
6. Rozpoczęcie uczenia się nowych zachowań potrzebnych w radzeniu sobie ze stresem i konfliktami.
7. Praca nad niewielkimi zmianami w strukturze rodziny, które będą zabezpieczać choć w minimalnym stopniu adekwatne pełnienie ról rodzicielskich.


Bardzo ważne w tym okresie jest skierowanie alkoholika do AA, a żony do Al.– Anon, dzięki czemu zyskuja oni ważny system oparcia, którym wciąż jeszcze nie może być rodzina.
Dla członków rodziny alkoholika pomocne w tym okresie jest także uczęszczanie na spotkania dla osób o podobnych problemach, które mogą dać im podtrzymanie poczucia.” własnej wartości, pozwolą na wyrażenie złości, urazów, poczucia pustki i umożliwią zaabsorbowanie tych uczuć

3.
„W okresie tym. mogą pojawić się problemy związane z podziałem władzy w małżeństwie, może utrzymywać się nadmierny dystans pomiędzy małżonkami, albo w życiu rodzinnym dominować mogą konflikty. Jest to okres, w którym warto rozpocząć pracę nad restrukturalizacją relacji w rodzinie przy pomocy terapii rodzinnej. Praca z rodziną alkoholową na tym etapie niewiele odbiega od pracy z innymi typami rodzin będących w kryzysie. Cele pracy mogą być różnorodne, w zależności od potrzeb określonego układy rodzinnego.” Planowanie procesu terapii opiera się na zrozumieniu adaptacyjnych funkcji, które pełnił alkohol.  


Szczepańska H., Żony alkoholików, Warszawa, 1992